สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์    90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEBSITE :https://thainews.prd.go.th, WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com

วิสัยทัศน์

สำนักข่าวแห่งชาติ จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่ น่าเชื่อถือและอ้างอิง ในฐานะแหล่งข่าวที่เป็นทางการของประเทศไทย และประชาคมโลกได้มีโอกาสรับรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดความสมดุล ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อประโยชน์ในการสร้าง ความเข้มแข็งของสังคมไทย และทัศนคติที่ดีต่อกันในสังคมโลก

ค่านิยมขององค์กร

- ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานอย่างมืออาชีพ เป็นทีมและบูรณาการ

- เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการค่านิยม

พันธกิจ

 • ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชา ชนมีโอกาสรับรู้ เข้าใจ และเกิดความรู้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และมี ส่วนร่วมในการ พัฒนาประเทศ
 • ให้คำปรึกษาและวางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสนับสนุนการ ประชาสัมพันธ์ภาครัฐอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ
 • บริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
 • พัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ และNew Media ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพ และทันสมัยเสมอ

ประวัติความเป็นมา สำนักข่าวแห่งชาติ

สำนักข่าวแห่งชาติ เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายก รัฐมนตรี ซึ่งเดิมชื่อ "สำนักข่าว" ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 จากการรวมหน่วยงาน คือ กองข่าวในประเทศและกองข่าวต่างประเทศ

ต่อมาในปี พ.ศ.2551 กรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบภารกิจสำคัญตามโครง การที่มีความสำคัญสูง (Flagship) โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งมอบหมายภารกิจ สำคัญและปรับระดับงานขึ้นเป็น สำนักข่าวระดับชาติ ในการเป็นฐานข้อมูลข่าวสาร กลางของประเทศ มุ่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อสังคมไทยและสังคมโลก สร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานรัฐ สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอผู้บริหารหรือรัฐบาลใช้ประกอบการตัดสินใจในการ บริหารประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั้งในประเทศและประชาคมโลกได้มีโอกาสรับรู้ และเกิด ความเข้าใจ เกิดความสมดุลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ http://thainews.prd.go.th ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนำเสนอข่าวและ รายการภาคภาษาอังกฤษในรูปแบบทีวีบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งถือว่าเป็นสถานีวิทยุโทร ทัศน์ภาคภาษาอังกฤษแห่งแรกของรัฐ

โดยในอนาคต สำนักข่าวแห่งชาติ มุ่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือผ่านทางระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โครงสร้างภายในหน่วยงาน
img-fluid

 • ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการบริหารงานและ การจัดการด้านการบริหารงานทั่วไป งานบุคคลและสวัสดิการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

 • ๒. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ ใน การจัดระบบ การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการจัดกิจ กรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและ สร้างเสริมความเข้าใจภายในองค์กร จัดระบบฐานข้อมูล องค์กร เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายนอก โดยร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ในการสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อสิน ค้าหรือบริการ รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดี ขององค์กร และ ขยายฐานข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายอิน เตอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก และพัฒนาความสามา รถให้เป็น ศูนย์ประสานงานการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 • ๓. ฝ่ายแผนงานและประสานงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนด นโยบาย ทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการวางแผนปฏิบัติงานการ ใช้สื่อ วิทยุ โทรทัศน์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแบ่งออกเป็น ๒ งาน ดังนี้ ๓.๑ งาน แผนงานและ ประสานเครือข่าย ๓.๒ งานข้อมูล
 • ๔. ส่วนจัดและควบคุมรายการ หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำรายการ โดย ประสานงานกับส่วนผลิตรายการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่อยู่ ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อนำรายการที่จะแพร่ภาพออกอากาศมา ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมในเนื้อหาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐก่อน การแพร่ภาพออก อากาศว่ามี ผลกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมมากน้อยเพียงใด และกำกับดูแลการแพร่ ภาพออกอากาศให้เป็นไปตามผังราย การประจำวัน รวมทั้งให้บริการสื่อแก่ผู้ที่เกี่ยว ข้อง แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายจัดรายการ ฝ่ายปฏิบัติการและข้อมูลการออก อากาศ และฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์รายการ

 • ๕. ส่วนผลิตรายการ หน้าที่และความรับผิดชอบ ผลิตรายการต่างๆ ตามนโย บาย และแผนงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ทั่วไป บันเทิง กีฬา เทคโนโลยี และอื่นๆ เพื่อจัด ทำแผน โครงการ และแผนผลิตรายการโทรทัศน์ทุกประเภท แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน และ ๑ ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มงาน ผลิตรายการ กลุ่มงานออกแบบและสร้างสรรค์ และฝ่าย ศิลปกรรม
 • ๖. ส่วนสื่อข่าวและรายงานข่าว หน้าที่และความรับผิดชอบ ผลิตรายการข่าว สารคดี ข่าว และวิเคราะห์ข่าว ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับออกอากาศทางสื่อโทร ทัศน์ ติดตามข่าว ที่น่าสนใจจากแหล่งข่าวทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการสัมภาษณ์ หรือประมวลข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รายงานข่าวมายังกองบรรณาธิการเพื่อ ตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสาร พิจารณาคัดเลือก เรียบเรียง และผลิตข่าว
 • ๗. ส่วนเทคโนโลยี หน้าที่และความรับผิดชอบ ควบคุมการทำงาน การใช้อุป กรณ์ เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ อุปกรณ์ส่วนควบ เครื่องส่งฯ และห้องส่งฯ โดยการควบ คุมสัญญาณภาพ และเสียง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและรายการต่างๆ ตามแผนผังรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประ เทศไทย ควบคุม ตรวจสอบ คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมโยงสัญญาณไปยัง สถานีเครือข่ายและสถานีวิทยุ โทรทัศน์ในภูมิภาคและเอเชียแปซิฟิค ควบคุมการปฏิ บัติงานการใช้อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการผลิตรายการทั้งในและนอกสถานที่ จัดทำแผนการหาและพัฒนาอุปกรณ์การผลิตโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการ เผยแพร่ออกอากาศทั้งภายใน และห้องเครื่องส่งทดแทน ตลอดจนซ่อมบำรุงรักษาให้ พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทุกโอกาส และทุกเวลา แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ๑ กลุ่มงาน ได้แก่ ฝ่ายควบคุมการออกอากาศ ฝ่ายสถานีเครือข่าย กลุ่มงานวิศว กรรมและบำรุงรักษา ฝ่ายสนับสนุนการผลิตรายการ

ดูเว็บไซต์ในขนาดปกติ